بررسی تاثیر پارامترهای هندسی صداخفه کن بر افت انتقال صدا و ایجاد فشار برگشتی در سیستم اگزوز
کد مقاله : 1142-IRE (R1)
نویسندگان:
مهدی گریوانی1، وحید فخاری *2، امید جهانیان3
1دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی
3دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
چکیده مقاله:
در این پژوهش به بررسی تاثیر پارامتر های هندسی صداخفه کن میانی سیستم اگزوز موتور ملی در خودرو سمند بر افت انتقال صدا و ایجاد مقاومت جریانی گاز های خروجی پرداخته می شود و نتایج در قالب ارائه نمودار های مقایسه ای با مدل پایه (مدل فعلی) بررسی می شود. به منظور بررسی افت انتقال صدا و عبور جریان گازی صداخفه کن مذکور، مدل سازی آکوستیکی و سیالاتی مربوطه به کمک نرم افزار جی تی پاور انجام می شود. در این نرم افزار به جهت افزایش سرعت عملیات حل، مدلی که در ابتدا به صورت سه بعدی در نرم افزار جم تری دی طراحی و شبکه بندی شده به مدل یک بعدی تبدیل و حل می شود. از پارامتر های مورد بررسی می توان به قطر لوله های روزنه دار ورودی و خروجی صداخفه کن، قطر و تعداد روزنه های لوله های روزنه دار ورودی و خروجی و حجم محفظه های انبساط ورودی، خروجی و میانی صداخفه کن اشاره نمود. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهند که در میان پارامتر های ذکر شده، پارامتر قطر لوله بیشترین تاثیر را بر افت انتقال صدا و ایجاد اختلاف فشار دارد.
کلیدواژه ها:
صداخفه کن، موتور ملی، جی تی پاور، یک بعدی، افت انتقال صدا
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است