حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
انجمن علمی موتور ایران
پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران
مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو (ایپکو)
دانشگاه تهران
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده الماس
سیویلیکا_|_Civilica