1. برگزاری اولین جلسه کمیته علمی دهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت
اولین جلسه کمیته علمی همایش دهم با حضور رییس کنفرانس، دبیر علمی و سایراعضای کمیته در تاریخ 1396/5/25 برگزار شد
2. پوستر همایش