1. تمدید مهلت ارسال مقالات
2. برگزاری سومین جلسه کمیته علمی همایش و تمدید مهلت ارسال مقالات تا 17 آذر
3. راه اندای کانال همایش در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام
لینک کانال دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و و نفت

https://t.me/ICICE

10th ICICE&O
دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
4. برگزاری سومین جلسه کمیته علمی همایش
5. برگزاری دومین جلسه کمیته علمی همایش دهم و تمدید مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات کامل تا تاریخ یکم آذر ماه 1396 تمدید شد.
6. برگزاری اولین جلسه کمیته علمی دهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت
اولین جلسه کمیته علمی همایش دهم با حضور رییس کنفرانس، دبیر علمی و سایراعضای کمیته در تاریخ 1396/5/25 برگزار شد
7. پوستر همایش