طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی حسگر برخط شناسایی ذرات آهن در روغن موتور
کد مقاله : 1132-IRE
نویسندگان:
سید وحید حسینی *1، ابوالفضل طالبی1، محمدطاهر نامی ساعی2
1دانشگاه صنعتی شاهرود
2آزمایشگاه دیناموتور
چکیده مقاله:
نظارت بر سلامت موتورهای احتراق داخلی از اهمیت خاصی برای نگهداری، تعمیرات و پیش بینی خرابی‌ها احتمالی برخوردار است. روغن‌ موتور به عنوان یکی از مهم‎ترین اجزا دچار تغییراتی در خواص فیزیکی و شیمیایی شان در طول زمان کارکرد در موتور می‌شوند. افزایش ذرات آهنی ساییده شده باعث شدت یافتن میزان خرابی و در نهایت از کار افتادن موتور می‌شود. روش‌های مختلفی برای شناسایی این ذرات وجود دارد که بیشتر این روش‎ها به‌صورت برون‌خط انجام می‌پذیرد و علی رغم دقت مناسب، کارایی مناسبی در شناسایی سریع و بموقع خرابی را ندارند. این تحقیق به معرفی یک حسگر شناسایی ذارت فلزی در روغن موتور بصورت بر خط می پردازد. در این راستا یک حسگر القایی برخط که دارای سه سیم‌پیچ می‌باشد، برای تشخیص ذرات آهنی ساییده شده موجود در روغن موتور، طراحی و ساخته شده است که می‌تواند وضعیت میزان ذارت سایشی را در هر لحظه گزارش کند. این حسگر دارای دو سیم‌پیچ ورودی و یک سیم‌پیچ حس‌کننده می‌باشد. در راستای طراحی بهینه این حسگر، متغیرهای ورودی با استفاده از روشهای طراحی آزمون شناسایی و با استفاده از نرم‌افزار Minitab بهینه سازی شده اند. نتایج حاکی از آن است که زمانی که ذره آهنی موجود در روغن کوچک می شود تنها راه شناسایی این ذره، استفاده از سطح زیر منحنی ولتاژ القایی- زمان است که رابطه مستقیمی با قطر ذره آهنی خواهد داشت. حسگر طراحی شده قابلیت شناسایی ذرات تا قطر 100 میکرومتر را دارا می باشد.
کلیدواژه ها:
حسگر بر خط، پایش روغن، تشخیص ذرات آهن، حسگر القایی ، موتورهای درونسوز
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است