ارایه روشی برای اندازه گیری ضریب اصطکاک بین چرخ طیار و میل لنگ
کد مقاله : 1090-IRE (R1)
نویسندگان:
محسن اسدی طاهری *1، ALireza Hajiali2، امیر صفایی3
1رئیس اداره کل طراحی/ایپکو
2ایپکو-الگوبرداری
3کارشناس مهندسی محصول
چکیده مقاله:
اتصالات پیچی نه تنها در موتور بلکه در اکثر دستگاهها و سازه ها اهمیت حیاتی دارند. پیچهای چرخ طیار بعنوان یکی از پیچهای اصلی موتور وظیفه انتقال گشتاور خروجی موتور را بر عهده دارند که شکستن و یا شل شدن آنها می‌تواند به خرابی کلی موتور منجر شود و چون با سرعت بالایی در دوران است و بخاطر نحوه قرارگیری آن در موتور، جزء اجزای ایمنی موتور است.
از عوامل مهم تاثیرگذار بر عملکرد و طراحی این اتصال ضریب اصطکاک بین میل لنگ و چرخ طیار است. در صورتی که ضریب اصطکاک در اتصال ناشناخته باشد، عدم قطعیت در طراحی اتصال اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش روشی خلاقانه برای اندازه گیری این ضریب اصطکاک ارایه شده است. همچنین اثر زبری سطح بر ضریب اصطکاک با روش تجربی بررسی شده و نتیجه گیری شده است که افزایش زبری با افزایش ضریب اصطکاک منجر می شود. حتی افزایش زبری یکی از سطوح اتصال افزایش چشمگیری در ضریب اصطکاک را در پی دارد.
کلیدواژه ها:
موتور، چرخ طیار، میل لنگ، پیچ، اتصال، ضریب اصطکاک
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است