تخمین آسیب پیوسته طی بارگذاری خستگی پرچرخه روی آلیاژ منیزیم با کاربرد در ساخت قطعات موتوری
کد مقاله : 1072-IRE (R1)
نویسندگان:
فرزانه خضری1، محمد آزادی *2، حامد بهمن آبادی1
1دانشگاه سمنان
2عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
امروزه آلیاژهای منیزیم، به‌دلیل دارا بودن نسبت استحکام به وزن مناسب، یکی از مواد جایگزین برای انواع فولادها و آلیاژهای آلومینیم در صنایع مختلف به‌خصوص خودروسازی هستند. در این مقاله، آسیب خستگی دو آلیاژ منیزیم AZ91 و AZE911 تحت بارگذاری خستگی پرچرخه و تخمین عمر خستگی آنها با استفاده از روش مکانیک آسیب پیوسته، بررسی شده است. یکی از کاربردهای این آلیاژ، ساخت بلوک سیلندر موتور خودرو است، که با توجه به کارکرد بلوک سیلندر، بارگذاری آن، خستگی پرچرخه خواهد بود. برای این منظور، در ابتدا روابط مربوط به روش مکانیک آسیب پیوسته، استخراج شده و سپس، برای نتایج تجربی موجود (حاصل از آزمون خستگی پرچرخه خمشی دورانی) برای آلیاژ منیزیم AZE911و AZ91، مدل تخمین پارامتر آسیب خستگی، ارائه خواهد شد. نتایج حاصل از روش مکانیک آسیب پیوسته نشان می‌دهد که میزان آسیب خستگی پرچرخه در آلیاژ منیزیم AZE911، در همان سیکل‌های اولیه نسبت به آلیاژ منیزیم AZ91، بیشتر است و لذا با شیب کمتری، به مقدار یک می‌رسد. این در حالی است که بطور کلی، عمر خستگی پرچرخه آلیاژ منیزیم AZE911، بیشتر از آلیاژ منیزیم AZ91 است.
کلیدواژه ها:
مکانیک آسیب پیوسته، آلیاژ منیزیم، خستگی پرچرخه، قطعات موتوری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است