تأثیر گرانروی روغن در اصطکاک سامانه سمبه و حلقه با استفاده از آزمون‌های تجربی و معادلات نیمه تجربی در حالت موتورگردانی
کد مقاله : 1066-IRE
نویسندگان:
مجتبی محرابی وقار *
مهندس آزمون
چکیده مقاله:
یکی از موضوعات بسیار مهم که در راندمان موتور تأثیر بسزایی دارد اصطکاک داخلی موتور است. یکی از عوامل مهمی در که در اصطکاک موتور نقش دارد نوع روغن و گرانروی آن است. در این مقاله سعی شده با اندازه‌گیری مقدار اصطکاک سامانه حلقه و سمبه موتور به روش موتورگردانی با دو نوع روغن 10W40 و 20W50 با گرانروی‌های مختلف و در دماهای 35، 60 و 90 درجه سانتی‌گراد چگونگی اثر گرانروی را در دماهای مختلف بر اصطکاک این سامانه اندازه‌گیری نماییم. همچنین در گام بعدی با استفاده از معادلات نیمه تجربی حاکم بر اصطکاک و مقایسه آن با نتایج حاصل از آزمون تجربی، صحه‌گذاری این معادلات صورت گرفت. در گام نهایی ضرایب معادلات حاکم بر اصطکاک مجموعه حلقه و سمبه برای دماهای دیگر که اندازه‌گیری در آن نقاط صورت گرفت صحه‌گذاری شد و میزان اصطکاک حلقه و سمبه به‌صورت جدا در دماهای مختلف به دست آمد. نتایج آزمون تجربی نشان از تأثیر تغییر گرانروی روغن در دماهای 35 و 60 درجه سانتی‌گراد دارد و در دمای 90 درجه سانتی‌گراد اثر آن ناچیز می‌شود. همچنین نتایج حاصل از معادلات نیمه تجربی نشان می‌داد که سهم اصطکاک حاصل از دامن سمبه بیشتر از اصطکاک حلقه‌ها بوده و همچنین اصطکاک دامن سمبه با افزایش دور افزایش می‌یابد و در حلقه‌ها با افزایش دور کاهش می‌یابد که دلیل آن تفاوت رژیم روان کاری است. همچنین ضرایب معادلات نیمه تجربی برای دماهای 35 و 60 درجه سانتی‌گراد بسط داده شد.
کلیدواژه ها:
اصطکاک، سمبه، حلقه و گرانروی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است