طراحی سامانه خنک‌کاری جداگانه‌ی بدنه و بستار مناسب در موتور ملی
کد مقاله : 1058-IRE (R1)
نویسندگان:
امید *، آرش محمدی، سید شهاب الدین علویون
دانشگاه تربت دبیر شهید رجایی
چکیده مقاله:
عملیات خنک‌کاری در موتورملی،‌ درنتیجه‌ ورود سیال خنک‌کاری به بدنه و به موازات ورود آن به بستار از طریق راهگاه‌های اطراف استوانه‌ها اتفاق می افتد که همین امر باعث افت عملکرد سامانه خنک‌کاری در بستار به دلیل پیش گرم شدن سیال در بدنه و افزایش مصرف سوخت و انتشار آلاینده ها در حالت راه اندازی سرد بدلیل دیر گرم شدن موتور خواهد شد. یک روش برای حل این مشکل، خنک‌کاری جداگانه بدنه و بستار می‌باشد. در این تحقیق به منظور بررسی اثر توزیع شارجریان دربخش های مختلف سامانه خنک کاری جداگانه بدنه و بستار، از دو زیرمجموعه‌های نرم‌افزار GT-SUITE، GT-POWER و GT-COOL به‌صورت هم‌زمان استفاده ‌شده ‌است. برای این منظور، ابتدا سامانه خنک‌کاری موتور EF7 تنفس طبیعی با سامان خنک کاری جداگانه در نرم‌افزار GT-COOL مدل‌سازی و با سامانه عملکرد موتور در نرم‌افزار GT-POWER به‌صورت هم‌زمان شبیه‌سازی‌ شده است. سپس نتایج افت فشار در راهگاه آب موتور و شارجریان با نتایج حاصل از آزمون خنک‌کاری صحه‌گذاری شده است و باتوجه بدست آوردن شرایط مرزی از شبیه سازی یک بعدی در نهایت به بررسی اثرات سه بعدی جریان در راهگاه آب برای دو مدل پایه و خنک کاری جداگانه با استفاده از نرم افزار فلوئنت پرداخته شده است.
کلیدواژه ها:
موتور EF7، مدار خنک کاری جداگانه، زمان گرمایش موتور، دمابان، فلوئنت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است