بررسی آزمایشگاهی اثر بازخورانی گاز اگزوز و افزودن گاز طبیعی بر آلاینده دوده در موتور دیزل تزریق غیر مستقیم در گشتاور بالا
کد مقاله : 1052-IRE
نویسندگان:
غلامرضا گوجه حصاری *1، محسن قاضی خانی1، یونس بیات2
1دانشگاه فردوسی
2دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
در این کار، به‌صورت آزمایشگاهی اثر افزودن گاز طبیعی بر آلاینده دوده و مصرف مخصوص سوخت، در یک موتور دیزل تزریق غیر مستقیم مجهز به بازخورانی بررسی می‌شود. بازخورانی گاز اگزوز یک روش مرسوم برای کاهش اکسیدهای نیتروژن در موتور است. استفاده از این روش به دلیل ایجاد کاهش در دمای سیلندر و همچنین مقدار هوای وارد شده به آن، ممکن است آثار نامطلوبی بر مقدار آلاینده دوده داشته باشد. لذا در این تحقیق به‌منظور ایجاد کاهش در دوده، از گاز طبیعی به‌عنوان یک سوخت کمکی استفاده شده است. آزمایش‌ها برای سرعت‌های 1200، 2000 و 3000 دور در دقیقه و در حالت 75 درصد گشتاور کامل در هر سرعت انجام گرفته است. نتایج حاکی از کاهش آلاینده دوده، در تمامی سرعت‌ها و نسبت‌های مختلف بازخورانی است که در بهترین حالت برای سرعت 1200 استفاده از 40 درصد گاز طبیعی، مقدار دوده را 80 درصد کاهش می‌دهد. مصرف مخصوص سوخت نیز با افزودن سوخت گاز طبیعی، افزایش چندانی ندارد و حتی در بعضی حالت‌ها کاهش در این پارامتر نیز مشهود است که برای بهترین حالت در سرعت 1200 و بازخورانی 15 درصد، مصرف مخصوص، 9 درصد کاهش دارد. اما افزایش در مصرف مخصوص نیز در بعضی حالت‌ها ایجاد می‌شود که بیشترین مقدار آن 11 درصد و در سرعت 3000 و بازخورانی 15 درصد اتفاق می‌افتد.
کلیدواژه ها:
گاز طبیعی، بازخورانی گازهای اگزوز، موتور دیزل تزریق غیر مستقیم، آلاینده دوده
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است