بررسی امکان استفاده از احتراق اشتعال تراکمی با واکنش شیمیایی کنترل شده در موتور دیزل سنگین با سوخت های گاز طبیعی و گازوئیل
کد مقاله : 1040-IRE (R2)
نویسندگان:
مجتبی ابراهیمی *1، مهران ستارزاده2، سید علی جزایری3
1دانشجوی دکترا
2دانشجو
3عضو هیات علمی
چکیده مقاله:
هدف اصلی این تحقیق بررسی امکان استفاده از استراتژی احتراق اشتعال تراکمی با واکنش شیمیایی کنترل شده با سوختهای گاز طبیعی و گازوئیل در یک موتور دیزل سنگین می باشد. برای پیاده سازی این استراتژی احتراقی، موتور دیزل سنگین شانزده سیلندر مدل 16RK215 با کاربری ریلی مورد بهره برداری قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار تجاری فایر کوپل شده با حلگر شیمی سوخت کمکین شبیه سازی گردید. در این تحقیق، توان ترمزی موتور معادل 2844 کیلو وات با سرعت ثابت 1000 دور بر دقیقه بهمراه ثابت بودن مقدار جرم سوخت دیزل در هر سیکل و بدون بازگردانی گازهای خروجی به محفظه احتراق در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از کاربرد مدل توسعه یافته نشان دادند که مدل قادر است بخوبی احتراق دیزل مرسوم در موتور را شبیه سازی نماید و کاربرد استراتژی احتراق اشتعال تراکمی با واکنش شیمیایی کنترل شده در موتور مورد مطالعه بعنوان جایگزین احتراق دیزل مرسوم میسر بوده و دست یابی به قدرت خروجی مطلوب در موتور بهمراه کاهش در مصرف سوخت امکانپذیر می باشد.
کلیدواژه ها:
موتور دیزل، احتراق اشتعال تراکمی با واکنش شیمیایی کنترل شده، احتراق دیزل مرسوم، مصرف سوخت.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است