بررسی تراز انرژی موتور اشتعال جرقه ای سه استوانه مجهز به پرخوران
کد مقاله : 1034-IRE (R2)
نویسندگان:
هادی نیکنام شیروان *1، ایمان چیت ساز2، احسان امانی3، سعید عبدالملکی، امیر حسین پریور
1دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر
2دانشگاه خوارزمی
3استادیاردانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده مقاله:
در این مقاله تراز انرژی برای یک موتور سه استوانه مجهز به پرخوران مورد بررسی قرار گرفته است. تراز انرژی روشی است که بر پایه قانون اول ترمودینامیک استوار است و بر اساس آن حجم کنترلی بر روی موتور انتخاب می‌شود و انرژی‌های ورودی و خروجی حجم کنترل محاسبه و اندازه‌گیری میشوند. با استفاده از این روش می‌توان توزیع میزان انرژی‌های مختلف در موتور را به دست آورد. در آزمایش انجام شده توان خالص خروجی، انرژی دود خروجی، انرژی منتقل شده به سیال خنک‌کاری و سایر انرژی‌ها، که شامل انتقال حرارت به صورت جابه‌جایی و تشعشع از بدنه موتور است، در شرایط مختلف کارکرد یعنی در دور‌ها و بارهای مختلف و همچنین در دماهای مختلف خنک‌کاری محاسبه شده است. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که حداکثر بازده حرارتی در شرایط مختلف کاری برابر 35.95% می‌باشد و در دور rpm 3000 و بار bar 15 حاصل می‌شود. همچنین بیشترین درصد برای انرژی دود خروجی برابر 35.75% می‌باشد و در دور rpm 4500 و بار bar 20 اتفاق می‌افتد. برای انرژی منتقل شده به سیال خنک‌کاری بیشترین مقدار برابر %43.27 می‌باشد که در دور rpm 4000 و بار bar 1 این مقدار حاصل می‌شود.
کلیدواژه ها:
تراز انرژی، موتور احتراق داخلی، پرخوران، بازده حرارتی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است