# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1069-IRE (R2) گسترش بازۀ عملکردی موتور PCCI گاز طبیعی با افزودنی ازن آیت قره قانی، مهدی صلاحی، وحید اصفهانیان، امین محمودزاده اندواری، علی صلواتی‌زاده مقاله پذیرفته شده است