مجموعه آزمایشی جدید برای شبیه سازی رفتار قطعات سامانه سوخت رسانی در شرایط دمایی بسیار سرد
کد مقاله : 1172-IRE
نویسندگان:
احمد المنصوری *
Ahmed
چکیده مقاله:
موتورهای دیزل به دلیل بازده بزرگ و گشتاور زیاد در سال های اخیر به نسبت موتورهای بنزینی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. اما مشکلات مربوط به راه اندازی سرد در رفتار سوخت دیزل در دماهای بسیار کم مسائلی هستند که نیاز به بهبود دارند. در این تحقیق یک مجموعه آزمایشی جدید برای سرد کردن سوخت، تعیین دمای ژل شدن و اندازه گیری مشخصه CFPP سوخت و سنجش عملکرد سامانه پرفشار تزریق سوخت در دماهای پایین با استفاده از موتور استرلینگ توسعه داده شد. در این مجموعه آزمایشی سوخت ها و قطعات مختلف ساماه سوخت رسانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، سوخت دیزل تولید داخل قابل این را دارد که در سامانه سوخت رسانی موتور دیزل تا دمای -250C بدون استفاده از افزودنی جریان پیدا کند. نتایج همچنین درک درستی از عملکرد سوخت دیزل در دماهای کم ارائه داد و نتایج نشان داد که سامانه ساخته شده می تواند برای ارزیابی قطعات سامانه سوخت رسانی موتور دیزل در دمای کم مورد استفاده قرار بگیرد.
کلیدواژه ها:
موتور استرلینگ، سوخت دیزل، صافی سوخت دیزل، سوخت ایران
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است