مطالعه تجربی پخش‌شوندگی فواره تزریق مستقیم چندسوراخ بنزینی
کد مقاله : 1170-IRE
نویسندگان:
ALireza Hajiali *
ایپکو-الگوبرداری
چکیده مقاله:
چون موتورهای تزریق مستقیم بنزینی دارای مزیت‌های کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های خروجی از موتور، به‌ویژه در دورهای آرام و بارهای کم هستند، امروزه توسعۀ بسیاری یافته‌اند. با گسترش و پیشرفت فناوری‌های نوری، استفاده از روش‌های متفاوت تصویربرداری برای مطالعۀ خصوصیات مختلف فوارۀ تزریق مستقیم بنزین در حال توسعه یافتن است؛ در این مقاله هدف بررسی اثر دو مشخصۀ زاویۀ کلی فواره و سطح تصویر شدۀ فواره در تعیین نحوۀ پخش‌شوندگی فواره و مقایسه آنها در صحت سنجش این معیار فواره است؛ چون افشانۀ مورد بررسی از نوع افشانۀ تزریق مستقیم چندسوراخ است به منظور تولید فشار پاشش سوخت، سامانۀ پاشش سوخت انباره‌ای طراحی و ساخته شد؛ با توجه به بررسی تجربی انجام شده، مشخص شد که مشخصۀ زاویۀ کلی فواره معیار درستی برای سنجش قابلیت پخش‌شوندگی فواره در محیط نیست، بنابراین توصیه می‌شود به جای مشخصۀ زاویۀ کلی فواره برای توصیف پخش‌شوندگی فواره در محیط، از مشخصۀ سطح تصویر شدۀ فواره استفاده شود، همچنین در بررسی صورت گرفته برای فشار‌های محفظۀ کمتر از فشار جو و مقایسۀ آن با فشارهای بیشتر از آن، مشخص شد که در فشارهای کمتر از فشار جو، سرعت پخش‌شوندگی فواره در محیط با افزایش فشار پاشش سوخت افزاینده است، درحالی که در فشارهای بیشتر از فشار جو این سرعت تقریبا ثابت است.
کلیدواژه ها:
فوارۀ تزریق مستقیم بنزین، روش‌عکس‌برداری سریع، سامانۀ نوری شیلرین ، زاویۀ کلی فواره، سطح تصویر شدۀ فواره
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است