آنالیز ایرادهای موتور و انتخاب اقدام کیفیتی بهینه به کمک روش AHP (پیاده‏سازی مدل در شرکت ایرانخودرو)
کد مقاله : 1168-IRE
نویسندگان:
سید امیر حسین سیادتی *1، بهرام برادران2، مهدی بالو3، محمد فریدی
1کارشناس ارشد مهندسی صنایع - شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور (IPCO)
2دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی موتورهای احتراق داخلی (دانشگاه علمی کاربردی ایرانخودرو)
3مرکز تحقیقات موتور
چکیده مقاله:
نگاه صنعت نوین به ایرادهای یک سیستم، نگاهی فرصت طلبانه می باشد. بگونه‏ای که نقاط ضعف هر سیستم با ریشه‏یابی و تجزیه و تحلیل ایرادهای به وجود آمده قابل شناسایی است. صنایع خودروسازی ایران به عنوان بخش عظیمی از صنعت کشور نیازمند ارتقا کیفیتی جامع، یکپارچه و مستمر محصولات خود می‏باشند. یکی از الزامات اساسی بهبود کیفیت محصول، شناخت دقیق ایرادهای محصول و ارایه اقدامات کیفیتی موثر برای آن است. در این پژوهش سعی شده‏است نمونه ایرادهای موتوری با در نظر گرفتن اثر ایرادها برروی محصول نهایی (خودرو) دسته‏بندی گردند که شامل چهار دسته‏ی نشتی، صدای اضافی، کارکرد بد موتور و لرزش می‏شود با استفاده از تکنیک‏های آنالیز ایراد، تحلیل فنی و کارشناسی ایراد انجام و اقدامات کیفیتی ارایه شده‏است. در نهایت با دسته‏بندی اقدامات کیفیتی شامل اقدامات پیشگیرانه، تشخیصی و راهکارهای رفع ایراد و استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP )، انتخاب بهترین اقدام کیفی میسر گردید. به نحویکه برای هریک از اقدامات کیفیتی شاخص‏هایی از جمله هزینه، زمان، اثربخشی و اجرایی بودن با وزن‏دهی کارشناسی، بکار برده شد تا بتوان با دیدی همه جانبه تصمیم‏گیری کیفی بهینه‏ایی اتخاذ نمود. شاخص‏های مذکور بر اساس محدودیت منابع (مانند هزینه و زمان) و انتظارت مدیریتی (اثربخشی و قابلیت اجرایی) انتخاب شده‏اند که لزوماْ در راستای همدیگر نیستند. پیاده‏سازی رویه طراحی شده برای یکی از ایرادات موتوری، به همراه تحلیل حساسیت‏های مربوطه، جهت مطالعه‏ی موردی در این مقاله بررسی و نتایج بهینه بدست آمده ارائه شده‏است.
کلیدواژه ها:
ایرادهای موتوری، تکنیک‏های آنالیز، تصمیم‏گیری چند شاخصه، تحلیل سلسله مراتبی، اولویت‏بندی اقدامات کیفیتی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است