بررسی تاثیر عدد اکتان سوخت در عملکرد موتور تزریق مستقیم پرخوران سه استوانه
کد مقاله : 1167-IRE (R1)
نویسندگان:
سروش مطهری *1، ایمان چیت ساز2، سید مصطفی آقامیرسلیم3، نیما عجمی4، امیر حسین پریور
1دانشگاه صنعتی شریف
2دانشگاه خوارزمی
3دانشگاه صنعتی امیرکبیر
4شرکت ایپکو
چکیده مقاله:
در مقالة حاضر با شبیه‌سازی موتور فورد اکوبوست در نرم‌افزار جی‌تی-سوییت به بررسی تاثیر عدد اکتان سوخت در عملکرد موتور سه استوانة تزریق مستقیم، اشتعال جرقه‌ای و چهار زمانه که مجهز به سامانة پرخورانی است، پرداخته می‌شود. برای تحلیل این موضوع از دو سوخت بنزین با عدد‌های اکتان‌ 91 و 95 استفاده شده است. آزمون در سرعت‌های مختلف موتور از 1000 تا 6000 دور در دقیقه انجام شده است. تحلیل داده-های تجربی با استفاده از دستگاه ایندیکام انجام شده‌اند و نتایج حاصل از شبیه‌سازی انطباق خوبی با نتایج تجربی دارند. نتایج به دست آمده به طور کلی نشان می‌دهد که شار جرمی هوا با کاهش عدد اکتان سوخت به میزان 2.09 درصد کاهش یافته و بازده تنفسی موتور با کاهش عدد اکتان به میزان 4.56 درصد کاهش می‌یابد. در دورهای کندتر از 5000 دور در دقیقه، موتور نسبت به تغییر عدد اکتان حساس نیست اما در دورهای تندتر از 5000 دور دقیقه کاهش عدد اکتان باعث کاهش چشمگیر توان موتور می‌شود. با کاهش عدد اکتان از 95 به 91، فشار مؤثر متوسط ترمزی 3.24 درصد کم می‌شود و همچنین مصرف مخصوص ترمزی موتور نیز با کاهش عدد اکتان 4.13 درصد افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها:
موتور فورد اکوبوست، موتور سه استوانه، عدد اکتان
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است