بررسی میزان حساسیت پارامترهای هندسی راهگاه ورودی بر عملکرد موتور بنزینی XU-7
کد مقاله : 1162-IRE
نویسندگان:
مجمد حسن کامیاب *1، محمد مهدی دوستدار2، البرز ذهنی3، داریوش تباشیر4
1دانشگاه جامع امام حسین ع
2دانشیار ،مرکز تحقیقات قدر دانشگاه جامع امام حسین (ع)
3فارغ التحصیل دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، alborz.zehni@gmail.com
4دانشجو
چکیده مقاله:
راهگاه ورودی موتور و اجزای آن نقش بسزایی در بهبود بازده و عملکرد موتور‌های احتراق داخلی دارد. بر این اساس، امروزه مطالعات زیادی در زمینه تأثیر هندسه راهگاه ورودی بر عملکرد موتور صورت گرفته است. در پژوهش حاضر، تأثیر پارامترهای هندسی راهگاه ورودی (حجم راهگاه، طول و قطر شاخه ها) بر کیفیت عملکرد موتور احتراق داخلی XU7 در دورهای 1500، 3000 و 5500 بررسی شده است. به منظور بررسی اثر پارامترهای هندسی مختلف راهگاه ورودی بر کیفیت عملکرد موتور، از مدل‌سازی یک‌ بعدی موتور بنزینی به کمک نرم‌افزار تجاری و کاربردی GT-Power استفاده‌ شده است. در مرحله مدل‌سازی از نظریه ی رزونانس هلمهولتز و مدل موجی به منظور بررسی رفتار جریان درون راهگاه و جریان داخل لوله‌ها استفاده شد. به منظور حصول اطمینان از صحت نتایج شبیه سازی، مقایسه ای بین نتایج تجربی و نتایج شبیه سازی صورت پذیرفت که در نتیجه‌ی آن تطابق خوبی بین آن ها مشاهده گردید. در این پژوهش، دستیابی به توان و گشتاور بهینه موتور احتراق داخلی XU7، به ‌عنوان تابعی از سه پارامتر طول، قطر شاخه و حجم راهگاه، در دورهای مختلف موتور امکان‌سنجی شده و نتایج حاصله ارائه گردید. این امر می‌تواند تأثیر بسزایی در دستیابی به بهینه‌ترین شرایط کارکرد موتور، مطابق با نیاز متخصصان صنعت طراحی موتور در کشور داشته باشد. مطابق بررسی های انجام شده، قطر شاخه ها به‌ عنوان تأثیرگذارترین پارامتر بر گشتاور موتور، در دورهای مختلف گزارش شد. دو پارامتر حجم راهگاه و طول شاخه ها، از منظر میزان اثرگذاری بر مقدار گشتاور موتور، در رتبه‌های بعد قرار دارند.
کلیدواژه ها:
میزان حساسیت، پارامترهای عملکردی، راهگاه ورودی، طول، قطر شاخه.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است