تعیین زمانبندی بهینه جرقه در یک حالت ترکیب‌سوز(بنزین- گازطبیعی) در یک موتور تک سیلندر پژوهشی
کد مقاله : 1161-IRE
نویسندگان:
ابراهیم عبدی اقدم *1، ایوب قنبری2، مجید عطایی ترزنق2
1دانشگاه محقق اردبیلی
2دانشجو
چکیده مقاله:
زمانبندی بهینه جرقه یکی از مشخصه‌های مهم موتور‌های اشتعال جرقه‌ای است که می‌تواند از نوع سوخت مصرفی متأثر گردد. در این مقاله با استفاده از نتایج تجربی استخراجی از یک موتور اشتعال جرقه‌‌ای تک سیلندر، تأثیر یک حالت ترکیب‌‌سوز (75% بنزین_25% گاز طبیعی) روی زمانبندی بهینه جرقه مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های خام سیگنال‌های فشار و شفت انکودر تحت حالت‌های تک‌سوز و ترکیبب‌سوز مذکور با نسبت هم‌ارزی استوکیومتری، سرعت rpm 1800 و نسبت تراکم 12/10 از یک موتور تک سیلندر پژوهشی اخذ شد. پس از پردازش‌های این داده‌های خام نتایج قابل استفاده بدست آمد. نتایج حاصله در حالت تک‌سوز نشان داد که آوانس بهینه جرقه برای بنزین bTDC °27 و برای گاز طبیعی bTDC °35 بود و در حالت ترکیب‌سوز فوق این آوانس bTDC °29 شد. از این نتایج ملاحظه می‌شود که آوانس بهینه جرقه در حالت ترکیب سوز حدود 2 درجه میل‌لنگ نسبت به حالت بنزین‌سوز آوانس و 6 درجه نسبت به حالت گاز سوز ریتارد داشته است.
کلیدواژه ها:
زمانبندی جرقه، ترکیب سوز، موتور اشتعال جرقه‌ای، گاز طبیعی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است