مطالعه پارامتری تاثیرهندسه انژکتور در سایز متوسط قطرات با مدل شکست موجی(Wave breakup)
کد مقاله : 1160-IRE
نویسندگان:
داریوش تباشیر *1، محمد مهدی دوستدار2، مجمد حسن کامیاب3
1دانشجو
2دانشیار ،مرکز تحقیقات قدر دانشگاه جامع امام حسین (ع)
3دانشگاه جامع امام حسین ع
چکیده مقاله:
اندازه قطرات در محفظه احتراق موتورهای دیزل تاثیر مهمی در کاهش زمان تاخیر و کیفیت احتراق دارد. برای تشکیل قطرات با اندازه ایده آل نیاز است تا جت یا صفحه خروجی از انژکتور در یک فاصله و در یک زاویه مناسب به قطرات تبدیل شود بنابراین شکست اولیه جت تعیین کننده فیزیک و رفتار قطرات می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل موج به مطالعه شکست اولیه جت سیال خروجی از انژکتور روزنه مسطح پرداخته شده است. جهت انجام محاسبات از کدی که در محیط برنامه نویسی به زبان c++ نوشته شده استفاده گردید. سپس به مطالعه پارامتری تاثیر عوامل هندسی انژکتور در سایز قطرات حاصل از شکست اولیه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهندکه با افزایش قطر دهانه انژکتور قطرات حاصله از اندازه بزرگتری برخوردارند. همچنین با قطر دهانه انژکتور ثابت، افزایش سرعت موجب ریزتر شدن قطرات می شود. جهت اعتبار دهی، از نتایج منتشر شده در سایر مراجع استفاده شده است که بیانگر صحت نتایج و تطابق رضایت بخش روند تغییر اندازه قطرات است.
کلیدواژه ها:
انژکتور،موتور ، تشکیل مخلوط، قطر متوسط قطره، مدل شکست موجی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است