توسعه راهگاه بستار یک موتور تزریق راهگاهی پرخوران با هدف بهبود احتراق و عملکرد موتور
کد مقاله : 1155-IRE (R1)
نویسندگان:
امیرحسین پریور1، حمیدرضا فجری *2، محسن محسنی راد3، امیر مولایی4، محمد نجات5
1رئیس واحد احتراق، شرکت ایپکو
2کارشناس واحد احتراق - شرکت ایپکو
3کارشناس واحد احتراق، شرکت ایپکو
4کارشناس واحد طراحی، شرکت ایپکو
5مدیر پروژه ارتقای موتور پرخوران ملی، شرکت ایپکو
چکیده مقاله:
بهبود مشخصه های عمومی موتورهای احتراق داخلی یعنی عملکرد تمام بار، مصرف سوخت، آلایندگی و پایداری احتراق، همواره مورد توجه طراحان موتور بوده است. استفاده از پرخوران در کنار مزایای بهبود عملکرد موتور و امکان بهبود مصرف سوخت، تغییراتی در هندسه راهگاه های ورودی بستار را می طلبد و استخراج تمامی مزایای استفاده از پرخورانی، در گرو بهبود احتراق موتور و کاهش تمایل موتور به کوبش است. از جمله ابزارهای مهم در نیل به این هدف، هندسه راهگاه های ورودی موتور است که اساس تولید حرکت سیال داخل استوانه می باشد. در این مقاله توسعه راهگاه های یک موتور تزریق درگاهی پرخوران در کنار تغییر سایر متغیرهای موثر بر سامانه تبادل گاز موتور، مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفته است. این مقاله به نحوه انجام کار در سه مرحله‌ی آزمون میز جریان، شبیه سازی سه بعدی و نیز آزمون موتوری می پردازد. هدف تعریف شده در توسعه راهگاه ها، افزایش حرکت گردبادی با محور افقی در کنار حداقل افت ضریب جریان بوده است. نتایج حاصل از آزمون موتوری، حاکی از بهبود طول مدت احتراق نسبت به حالت پایه تا 30% و نیز امکان بهبود عملکرد قابل توجه موتور را دارد.
کلیدواژه ها:
حرکت گردبادی با محور افقی، راهگاه هوا، مدت احتراق
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است