بررسی اثر نشتی سوپاپ ها برعملکرد خروجی موتور به منظور دستیابی به معیار پذیرشی برای مقدار نشتی مجاز
کد مقاله : 1154-IRE (R1)
نویسندگان:
سید علی موسوی *
کارشناس
چکیده مقاله:
نشتی ایجادی در مکانیزم عملکرد سوپاپ منجر به افت بازده تنفسی موتور و در نهایت توان و گشتاور موتور میشود.درک تاثیر پدیده نشتی سوپاپ بر خروجی های مختلف موتور در شرایط بارگذاری میتواند راهگشای خوبی در ارتقا و بهبود وضعیت موتور های جاری تولیدی در ایران بشود.
در این پژوهش ابتدا موتور ملی تنفس طبیعی با استفاده از نرم افزار GT –POWER در شرایط تمام بار مدل می شود. سپس نتایج حاصل از مدل با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده تا مدل نرم افزاری به عنوان مدل پایه تنظیم گردد. در ادامه فرایند تست نشتی سوپاپ سرسیلندر که در حال حاضر در خط تولید موتور ملی انجام میشود در نرم افزار شبیه سازی شده تا میزان بلند شدگی سوپاپ با توجه به مقدار نشتی بدست آید . سپس مقدار بلندشدگی معادل بدست آمده ،در مدل پایه اعمال میشود.جهت سنجش دقت پیش بینی مدل و نتایج حاصله از آن ، در آزمایشگاه سرسیلندر دارای مشکل نشتی از ناحیه سوپاپ بر روی یک موتور نصب میشود و مورد آزمون عملکردی و احتراقی قرار میگیرد . نتایج حاصله از آزمون با نتایج حاصله از مدل مقایسه و اعتبارسنجی میشود که میتوان تطابق خوبی مشاهده نمود.
کلیدواژه ها:
نشتی سوپاپ ،پارامترهای عملکردی موتور ، مدلینگ موتور در نرم افزار GT-POWER
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است