بررسی عددی اثر موقعیت انژکتور بر عملکرد موتور XU7JP/L3 با شبیه سازی سه بعدی توسط کد KIVA3V
کد مقاله : 1153-IRE (R1)
نویسندگان:
علی اصغر فروغی فر *1، علی نصیری طوسی2
1دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان.
2عضو هیات علمی/ دانشگاه علم و صنعت
چکیده مقاله:
فرآیند تشکیل مخلوط در موتورهای احتراق داخلی بعنوان فرآیندی بسیار تأثیرگذار در پاسخ گذرا، توان خروجی، انتشار آلاینده ها و به طور کلی عملکرد موتور شناخته شده است . یک مخلوط هموژن و یکنواخت منجر به بهبود عملکرد موتور خواهد شد . برای تشکیل یک مخلوط هموژن باید میزان تبخیر سوخت را افزایش دهیم تا میزان سوخت در فاز مایع کمتر شود و از تشکیل فیلم سوخت و مخلوط ناهمگن و اثرات نامطلوب آنها جلوگیری شود. به ازای یک جرم ثابت سوخت هر چه میزان سوخت در فاز بخار افزایش یابد مخلوط حاصله از کیفیت بالاتری برخوردار است و عملکرد موتور احتراق داخلی بهبود می یابد.
در این مقاله با بکارگیری کد شبیه سازی Kiva3V ، به بررسی اثر موقعیت انژکتور بر نرخ تبخیر سوخت و به دنبال آن توان خروجی در موتور XU7JP/L3 پرداخته شده است . نتایج نشان دادند که به ازای یک جرم مشخص سوخت تزریقی ، تغییر موقعیت انژکتور به صورتیکه اسپری سوخت به سمت نقاط داغ نظیر ساق سوپاپ و وجه بالایی سوپاپ هدایت شود ، باعث افزایش میزان تبخیر سوخت می شود.
کلیدواژه ها:
موتور، تزریق سوخت در پورت مکش، اختلاط جت، تشکیل مخلوط، اسپری سوخت.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است