بررسی و بهینه‌سازی نقاط آویز یک سیستم اگزوز به منظور کاهش ارتعاشات به بدنه خودرو
کد مقاله : 1152-IRE (R1)
نویسندگان:
سعید kamarkhani *1، مجید خیبری2، حامد پتفت3، محمد قربانی2
1علم و صنعت تهران
2دانشگاه علم و صنعت
3دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
تحریک‌های وارد شده از موتور، باعث ایجاد ارتعاش در سیستم اگزوز و تولید سر و صدا و انتقال آن از طریق آویزها به بدنه و ایجاد ارتعاشات و نویز در کابین خودرو می‌شود. بنابراین، در این مقاله از روش میانگین جابجایی درجات آزادی محرک (ADDOF) برای تعیین و بهینه‌سازی مکان آویز استفاده می‌شود. بر اساس این روش، مدلی از سیستم اگزوز خودرو، با استفاده از نرم افزار ANSYS جهت بهینه‌سازی نقاط نصب آویز به منظور کاهش ارتعاشات بکار برده شده است و برای انتخاب موقعیت نقاط آویز ، مقدار ADDOFD باید در این نقاط نسبتا پایین‌تر از نقاط مجاور باشد. سپس تجزیه و تحلیل استاتیک و دینامیکی سیستم اگزوز انجام می‌شود و در نهایت، بر اساس تحلیل فوق، موقعیت‌هایی برای آویزهای سیستم اگزوز انتخاب می‌شوند که باعث کاهش ارتعاشات و انتقال سر و صدا به داخل بدنه خودرو شوند.
تحریک‌های وارد شده از موتور، باعث ایجاد ارتعاش در سیستم اگزوز و تولید سر و صدا و انتقال آن از طریق آویزها به بدنه و ایجاد ارتعاشات و نویز در کابین خودرو می‌شود. بنابراین، در این مقاله از روش میانگین جابجایی درجات آزادی محرک (ADDOF) برای تعیین و بهینه‌سازی مکان آویز استفاده می‌شود. بر اساس این روش، مدلی از سیستم اگزوز خودرو، با استفاده از نرم افزار ANSYS جهت بهینه‌سازی نقاط نصب آویز به منظور کاهش ارتعاشات بکار برده شده است و برای انتخاب موقعیت نقاط آویز ، مقدار ADDOFD باید در این نقاط نسبتا پایین‌تر از نقاط مجاور باشد. سپس تجزیه و تحلیل استاتیک و دینامیکی سیستم اگزوز انجام می‌شود
کلیدواژه ها:
آویز سیستم اگزوز، بهینه‌سازی اگزوز، ارتعاشات سیستم اگزوز، روش اجزاء محدود
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است