مدل سازی سه بعدی و شبیه سازی جریان درون یک چندراهه
کد مقاله : 1150-IRE (R1)
نویسندگان:
آرش مرادیان *1، سید سعید بحرینیان2
1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
2عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده مقاله:
چندراهه ورودی قسمتی از موتور احتراق داخلی است که مخلوط هوا و سوخت را میان سیلندرها توزیع می‌کند. درنتیجه در بهینه‌سازی عملکرد موتور نقش اساسی دارد. بررسی توزیع فشار و جریان در چندراهه گام اول برای یافتن کاستی های موجود در طراحی و حرکت به سوی بهینه سازی آن قطعه است. در این مقاله ابتدا شیوه مدل‌سازی سه بعدی چندراهه موتور XU7 به کمک نرم‌افزار شرح داده ‌شده است. سپس با استفاده از نرم‌افزار دینامیک سیالات محاسباتی، یک شبکه محاسباتی درون مجرای چندراهه تولید شده است. درنهایت معادلات حاکم بر جریان سیال، با استفاده از شرایط مرزی مناسب حل شده‌اند. در نتایج حاصل از این تحقیق خطوط جریان و توزیع فشار سیال در چندراهه مشاهده می‌شود و پیشنهاداتی برای ادامه تحقیق در این رابطه ارائه می‌شود. گرچه مدل‌سازی انجام‌ شده در این پروژه برای یک چندراهه خاص است اما روند آن به‌گونه‌ای بیان ‌شده که می‌توان برای هر چندراهه و یا اجسام با هندسه پیچیده دیگر،‌ مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
چندراهه ورودی، مدلسازی هندسی، شبیه سازی جریان، توزیع فشار، موتور احتراق داخلی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است