تحلیل خرابی شکست فنر و نشیمنگاه دریچه های هوای یک موتور احتراق داخلی با سوخت گاز طبیعی
کد مقاله : 1147-IRE (R1)
نویسندگان:
محمد امین صالح نژاد *، سعید عبدالملکی، علی ذاکری
کارشناس آزمون های مکانیکی موتور
چکیده مقاله:
طی آزمون 500 ساعت دوام یک موتور احتراق داخلی چهار استوانه با سوخت گاز، به دلیل شکستن نشیمنگاه دریچه هوا و فنر دریچه هوا ، آزمون با موفقیت به پایان نرسید و در نهایت بعد از 450 ساعت از آزمون دوام به دلیل خرابی موتور که ناشی از شکست نشیمنگاه دریچه و دریچه بود، موتور خاموش شد و آزمون متوقف گردید. لذا با توجه به اهمیت موضوع، سناریو های مختلف خرابی قطعات و ارتباط میان عوامل گوناگون و خرابی های مختلف بررسی گردید. با توجه به اینکه در این مساله سه قطعه دریچه ها، نشمینگاه دریچه‌ها و فنر دریچه ها آسیب دیده بود، هریک از سناریوها به صورت جداگانه بررسی گردید. در نهایت چنین نتیجه گیری شد که بستار از نظر ابعادی در برخی موارد (از جمله هم محوری راهنمای دریچه ها و نشیمنگاه دریچه ها و...) تفاوت فاحشی با نقشه دارد. این موضوع سبب وارد شدن نیروهای نامتقارن و بیش از حد خستگی به فنرهای دریچه ها شده است و باعث خستگی کم چرخه و شکست چندین باره فنرهای دریچه ها در طول آزمون شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش TEAP سناریوهای مختلف بررسی شده اند و براساس درجه اهمیت و درجه سختی، اولویت بندی شده اند.
کلیدواژه ها:
تحلیل خرابی، فنر دریچه هوا، نشیمنگاه دریچه هوا، راهنمای دریچه ها
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است