اثر صفحه چرخش جریان روی احتراق و عملکرد موتور ملی تنفس طبیعی
کد مقاله : 1140-IRE
نویسندگان:
آرش محمدی *، آمیر حسین حمد1، رسول همتیان2، مجید سیامکی3
1کارشناس فنی
2کارشناس
3مدیر پروژه
چکیده مقاله:
یکی از روشهایی که اثر قابل توجهی روی کاهش مصرف سوخت دارد، استفاده از صفحه چرخش جریان در راهگاه ورودی هوای موتور می باشد. صفحه چرخش جریان با افزایش چرخش هوا در ورودی موتور باعث کاهش مدت زمان احتراق و مصرف سوخت می شود. در این تحقیق اثر صفحه چرخش جریان با قابلیت تغییر زاویه در ورودی راهگاه هوا روی عملکرد موتور ملی EF7 بررسی شده است. ابتدا با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی زاویه صفحه روی مسیر مخروط پاشش سوخت، انرژی جنبشی جریان داخل سیلندر و عدد چرخش جریان بررسی شده است. سپس در اتاق ازمون عملکرد موتور توان، گشتاور، اثر CVVT، بازده تنفسی، زمانبندی جرقه، بازده حرارتی، مدت زمان احتراق، نرخ افزایش فشار، مصرف سوخت ویژه ترمزی و فشار اندیکاتوری بر حسب دور موتور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مصرف سوخت در سیکل رانندگیNEDC مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتیجه نشان می دهد که توان موتور با بکارگیری صفحه چرخان تغییری نمی کند ولی مدت زمان احتراق کاهش پیدا می کند.
کلیدواژه ها:
موتورملی EF7- صفحه چرخش جریان- احتراق-عملکرد
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است