تشخیص علل و نوع خرابی موتور های دریایی برون نصب با استفاده از پایش وضعیت برون خط روغن
کد مقاله : 1138-IRE (R1)
نویسندگان:
علی صادقی *1، وحید حسینی2، عقیل کاظمی3
1کارشناس فنی شرکت توسعه قوای محرکه دینا
2استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
3گروه شناوری معاونت آماد، ندسا
چکیده مقاله:
هدف از انجام این پژوهش به دست آوردن یک محدوده‌ی مجاز برای عناصر موجود در روغن‌هایی با کارکرد مشخص در موتور های دریایی برون نصب به همراه عیب یابی،کنترل و پیش گیری از خرابی آن ها می‌باشد. در اینجا با جمع آوری تعداد بسیار زیادی نتایج آنالیز روغن موتورها و تهیه‌‌ی بانک اطلاعات جامع، محدوده‌ی مجاز برای میزان عناصر موجود در روغن استفاده شده در موتورها به دست آمد. با استفاده از این بانک محدوده‌های مجاز، می ‌توان با دقت بالایی میزان و نوع خرابی در موتورها را پیش‌بینی نمود. این موضوع باعث اقدام سریع در حوزه تعمیرات و نگهداری می شود که می‌تواند در کاهش زمان و هزینه‌های تعمیرات موثر باشد. با استفاده از این اطلاعات خرابی در این موتور ها را دسته بندی و راه های پیشگیری از این خرابی ها به طور کامل مشخص شده است. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که با استفاده از این روش می توان هزینه‌های تعمیر و نگهداری موتورها را تا حدود 70% صرفه جویی و نگهداری لوازم یدکی در انبارها کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها:
روغن موتور، آنالیز روغن،موتور برون نصب، تعمیرات و نگهداری، محدوده مجاز.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است