بهبود مصرف سوخت و افزایش عمر باتری با استفاده از روش‌های کنترل بهینه در مسئلة استراتژی کنترل خودروی هیبرید الکتریکی پلاگ-این
کد مقاله : 1137-IRE (R1)
نویسندگان:
زینب پوربافرانی *1، مرتضی منتظری2
1دانشگاه علم و صنعت ایران
2دانشگاه علم و صنعت
چکیده مقاله:
در سال‌های اخیر کاربرد روش‌های کنترل بهینه در طراحی استراتژی کنترلی خودروهای هیرید الکتریکی پلاگ-این (PHEV) مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفته است. در این مقاله پیاده‌سازی روش‌های کنترل بهینه در مسئلة استراتژی کنترل خودروی هیبرید الکتریکی پلاگ-این شامل استراتژی تطبیقی کمینة مصرف سوخت معادل (A-ECMS) و روش بهینه‌یابی برنامه‌ریزی پویا با فضای حل کاهش‌یافته ارائه شده است. توسعة یک سیکل رانندگی با مسافت طولانی مناسب جهت شبیه‌سازی خودروی پلاگ-این، بر پایة داده‌های ترافیکی جمع‌آوری‌شده در شهر تهران صورت‌گرفته است. به منظور بررسی سطح سلامت باتری از یک مدل تخمین عمر باتری لیتیومی استفاده‌شده‌است. در این تحقیق ایدة کاهش فضای حل برنامه‌ریزی پویا با توجه به سطح شارژ خطی برحسب مسیر به‌کار گرفته شده‌است. با کاهش فضای حل، زمان مورد نیاز برای محاسبات به شدت کاهش می‌یابد، نتایج بهینه‌یابی سطح شارژ با ‌روش برنامه‌ریزی پویا با فضای حل کاهش‌یافته و برنامه‌ریزی پویای اولیه کاملاً یکسان می‌یاشند. در انتها نتایج شبیه‌سازی با استفاده از استراتژی تطبیقی کمینة مصرف سوخت معادل و روش بهینه‌یابی برنامه‌ریزی پویا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با مقایسة نتایج می‌توان استراتژی تطبیقی کمینة مصرف سوخت معادل، به‌دلیل قابلیت پیاده‌سازی برخط نسبت به روش برنامه‌ریزی پویا برتری دارد. از سوی دیگر روش برنامه‌ریزی پویا به‌عنوان روش بهینه‌یابی سراسری، عملکرد بهینة خودرو را ارائه می‌دهد.
کلیدواژه ها:
خودروی هیبرید الکتریکی پلاگ-این، استراتژی تطبیقی کمینة مصرف سوخت معادل، برنامه‌ریزی پویا، سطح شارژ باتری، عمر باتری.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است