بررسی اثر ارتفاع بر متغیرهای عملکردی و آلایندگی موتورهای دیزل
کد مقاله : 1131-IRE
نویسندگان:
بابک نعمت زاده *1، غلامحسن نجفی2، محمد کاظمی3
1babak
2دانشیار
3مدیر پروژه دیزل در مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو(ایپکو)
چکیده مقاله:
فشار هوای محیط تابعی از ارتفاع محل از سطح دریا است. با افزایش ارتفاع از سطح دریا فشار و چگالی هوا تحت تأثیر قرار می گیرند به طوری که با افزایش ارتفاع از فشار و چگالی هوا کاسته می شود. شرایط کاری موتور دیزل در سطح دریا در مقایسه با ارتفاعات، تفاوت زیادی دارد. در محیط های بالاتر از سطح دریا، به دلیل کاهش فشار و چگالی هوا، موتور دیزل تحت تأثیر قرار می گیرد و باعث کاهش عملکرد و افزایش آلایندگی آن نسبت به سطح دریا می شود. در این مطالعه با بررسی و گردآوری مطالعات محققان در این زمینه، اطلاعات جامع و کامل در زمینه ی اثرگذاری ارتفاع از سطح دریا بر متغیرهای عملکردی و آلایندگی موتور دیزل آورده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد با افزایش ارتفاع، راندمان حجمی کاهش و به تبع آن مصرف ویژه سوخت ترمزی افزایش می یابد. به دلیل احتراق ناقص سوخت با افزایش ارتفاع از سطح دریا، راندمان حرارتی ترمزی کاهش می یابد. انتشار آلاینده هایی همچون مونواکسید کربن(CO) و هیدروکربن ها (HC) با افزایش ارتفاع از سطح دریا تشدید می یابند. ذرات معلق (PM) با افزایش ارتفاع از سطح دریا، افزایش چشمگیری می یابد. انتشار آلاینده اکسیدهای نیتروژن(NOx) در ارتفاعات مختلف به نوع موتور و شرایط کاری آن بستگی دارد.
کلیدواژه ها:
موتور دیزل، ارتفاع از سطح دریا، عملکرد، آلاینده‌ها
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است