ارزیابی چرخه حیات تولید بیودیزل از هسته خرما
کد مقاله : 1129-IRE
نویسندگان:
مینا ذوالقدر *1، سید رضا حسن بیگی2، محمدحسین کیانمهر3
1رییس گروه سازمان برنامه و بودجه
2عضو هیت علمی دانشگاه تهران
3عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
با اینکه بیودیزل در مرحله سوختن آلودگی زیست‌محیطی کمتری نسبت به دیزل نفتی ایجاد می‌کند، ولی لازم است اثرات زیست محیطی آن در کل مراحل تولید بررسی شود. از این‌رو، در این تحقیق اثرات زیست محیطی تولید بیودیزل از روغن هسته خرما با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات مورد بررسی قرار می‌گیرد. از نرم افزار سیماپرو و روش ارزیابی اثرات EPD2013 که شامل 7 گروه پیامد زیست‌محیطی می‌شود، برای این ارزیابی استفاده شد. روغن از هسته خرما با روش حلال توسط دستگاه سوکسله استحصال شد. با استفاده از روش ترانس‌استریفیکاسیون بیودیزل ار روغن هسته خرما تولید شد. نتایج نشان داد که برای تولید یک کیلوگرم بیودیزل از روغن هسته خرما، 4/80 مگاژول انرژی الکتریکی، 255 گرم متانول، 200 گرم هگزان و 3/13 گرم پتاسیم هیدروکسید به مصرف می‌رسد. بخش تولید انرژی الکتریکی بیشترین سهم را در همه پیامدهای زیست‌محیطی داشت که این به‌علت مقدار مصرف بالای انرژی الکتریسیته در مقایسه با ورودی‌های دیگر چرخه حیات تولید بیودیزل از روغن هسته خرما می‌باشد. در چرخه حیات تولید یک کیلوگرم بیودیزل از روغن هسته خرما معادل 108 گرم SO2، 21/7 گرم PO43-، 3/20 کیلوگرم CO2، 16/5 گرم C2H4 و 21/2 میلی‌گرم CFC-11 به محیط‌زیست انتشار می‌یابد که به‌ترتیب موجب بروز پیامدهای اسیدی‌شدن، اتریفیکاسیون، گرمایش جهانی، اکسیداسیون فتوشیمیایی و تخلیه لایه اوزون می‌شوند. همچنین معادل 3/14 میلی‌گرم Sb و 331 مگاژول انرژی از محیط‌زیست استخراج و به مصرف می‌رسد که پیامد تخلیه منابع غیرجاندار و منابع فسیلی را به دنبال دارد.
کلیدواژه ها:
ارزیابی، بیودیزل، خرما، چرخه حیات، اثرات زیست‌محیطی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است