بررسی پارامترهای عملکردی و احتراقی یک موتور اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده به روش سطح پاسخ
کد مقاله : 1128-IRE
نویسندگان:
آیت قره قانی *1، بهرام بحری2، مصطفی میرسلیم3
1عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
2عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
3عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده مقاله:
موتور اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده یک روش نویدبخش برای افزایش بازده، کاهش آلودگی های اکسید نیتروژن و ذرات معلق می باشد. در این مقاله یک موتور دیزل تک-سیلندر، هوا-خنک، چهار-زمانه ریکاردو به موتور اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده تبدیل شده است.روشسطحپاسخباطرحمرکبمرکزی برای مطالعه تغییرات پارامترهای کارکردی ورودی بر پارامترهای عملکردی و احتراقیاستفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل های بدست آمده برای پیش بینی فشار متوسط موثر اندیکاتوری، شروع احتراق، زاویه میل لنگ در 50% کسر جرم سوخته، طول احتراق و دمای میانگین سیلندر توسط دمای هوای ورودی، نسبت هم ارزی و دور موتور تماما معنی دار بوده و دارای میزان برازش بالای 90 در صد می باشند. همچنین رسم منحنی های کانتوری نشان داد که با افزایش دمای هوای ورودی و نسبت هم ارزی، فشار متوسط موثر اندیکاتوری افزایش می‌یابد و شروع احتراق آوانس می شود. در نتیجه شروع احتراق زودتر باعث بالا رفتن بیشینه فشار سیلندر شده و باعث بالا بردن میزان فشار متوسط موثر اندیکاتوری می شود.
کلیدواژه ها:
موتور اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده، روش پاسخ سطح، پارامترهای احتراقی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است