اندازه گیری سرعت جریان در سرسیلندر موتور ملی EF7 با استفاده از روش PIV
کد مقاله : 1127-IRE (R1)
نویسندگان:
علیرضا عابدی1، آرش محمدی *، ALireza Hajiali2، ابراهیم شیرانی3
1معلم هنرستان
2ایپکو-الگوبرداری
3استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده مقاله:
با توجه به اینکه به طور تقریبی یک سوم از حرارت موتور توسط مایع خنک کاری دفع می شود، لازم است مقدار سرعت مایع خنک کننده در بلوک و سرسیلندر موتور متناسب با میزان خنک کاری تعیین شود. راهگاه آب موتور هندسه پیچیده ای دارد و از آنجا که غیر شفاف است امکان اندازه گیری مستقیم سرعت در آن وجود ندارد. در مقاله حاضر سرعت جریان در راهگاه آب سرسیلندر شفاف موتورEF7 بروش آزمایشگاهی PIV مورد اندازه گیری قرار گرفته است. دبی آب ورودی موتور متناسب با دور موتورتعیین می شود که دراین مقاله دو نرخ جریان ورودی مورد بررسی قرار گرفته است. در روش PIV با پخش ذرات معلق ازجنس مخصوص در سیال خنک کننده درون راهگاه آب شفاف و تابانیدن نور لیزر به آنها، امکان تعقیب ذرات وجود دارد. با عکس برداری از حرکت ذرات معلق توسط دوربین پر سرعت مکان لحظه ای آنها ثبت شده است. سپس آنالیز تصویر و استخراج بردارهای سرعت در نقاط ازمایش تعیین شده با استفاده از نرم افزار پردازش تصاویر متلب انجام شده است. در کنار کار آزمایشگاهی، کار شبیه سازی جریان درون راهگاه آب با استفاده از نرم افزار فلوئنت انجام شده است، تا مقایسه ای بین آنها انجام شود. نتایج نشان می دهد که در سرعت 2500 د.د.د بیشتر اختلاف مقدار سرعت عددی و ازمایشگاهی در سیلندر 1 به علت اثرات سه بعدی جریان می باشد. در دور 3750 د.د.د اثر اختلاف بیشتر از دور 2500 د.د.د می باشد که علت آن در تلاطم جریان می باشد.
کلیدواژه ها:
موتور ملی، سر سیلندر شفاف، روش PIV، سرعت جریان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است