تأثیر استراتژی‌های تعویض دنده بر مصرف سوخت و شتاب خودرو
کد مقاله : 1126-IRE
نویسندگان:
صیاد نصیری1، حسین رحیمی آسیابرکی *2، محمد مرادی نربین3، امین نجات4، آرش گبل5
1هیات علمی
2عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
3پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف
4کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف
5دکتری دانشگاه دیویس کالیفرنیا
چکیده مقاله:
در سال‌ های اخیر، افزایش قیمت سوخت‌ های فسیلی و اثرات آلودگی آن‌ ها بر محیط‌ زیست منجر به نگرانی زیادی نسبت به کاهش مصرف سوخت و آلایندگی وسایل نقلیه جاده‌ای شده است. علاوه بر بهبود سیستم‌های انتقال قدرت خودرو، رفتار رانندگی نیز نقش مهمی در دستیابی به این اهداف دارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر استراتژی تعویض دنده‌ی گیربکس بر مصرف سوخت موتور و شتاب خودرو است. انتخاب دور موتور و زمان تعویض دنده به‌ عنوان متغیرهای تحت کنترل راننده در مدل ریاضی سیستم تعویض دنده یک راننده معمولی توسعه داده شد. با تغییر این متغیرها در فواصل معین، مقادیر بهینه‌ شده برای دستیابی به حداقل مصرف سوخت، شتاب 0 - 60 مایل / ساعت و تلفات قدرت تعیین شد. نتایج نشان می‌دهد که کاهش مصرف سوخت و افزایش شتاب با استفاده از استراتژی تعویض دنده به‌ دست‌ آمده از به حداقل رساندن این توابع به دست آمد.
کلیدواژه ها:
موتور بنزینی، استراتژی تعویض دنده، مصرف سوخت، شتاب، بهینه‌سازی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است