بهبود عملکرد یک موتور پاشش مستقیم بنزینی به کمک مطالعه عددی تأثیرات پارامترهای پاشش سوخت
کد مقاله : 1125-IRE
نویسندگان:
سپیده سرمست *1، مسعود ضیاء بشر حق2، علی صلواتی‌زاده3، حمیدرضا فجری4
1دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
2دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر
3دانشگاه تهران
4کارشناس واحد احتراق - شرکت ایپکو
چکیده مقاله:
در این مقاله، تأثیر مشخصه های پاشش سوخت، زمان جرقه زنی و پاشش دو مرحله ای سوخت با نسبت های مختلف جرم سوخت پاشش شده بر روی عملکرد و آلایندگی یک موتور بنزینی پاشش مستقیم از نوع هدایت اسپری در شرایط کاری نزدیک به حالت استوکیومتری ارزیابی شده است. برای این منظور، ابتدا یک انژکتور شش راهه شبیه سازی و نتایج حاصل براساس داده های تجربی موجود برای طول نفوذ اسپری صحه گذاری شده است. همچنین، مدل یک بعدی و سه بعدی سیکل باز موتور پاشش راهگاهی شبیه سازی و نتایج حاصل بر اساس مقادیر فشار درون محفظه احتراق و نرخ آزادسازی گرمای احتراق صحه گذاری شده است. سپس، با توجه به مدل های فوق الذکر، مدل سه بعدی موتور پاشش مستقیم توسعه و تأثیر زاویه پاشش سوخت، فشار پاشش، زمان پاشش اولیه و ثانویه و پاشش سوخت دو مرحله ای با نسبت های مختلف جرم سوخت پاشش شده بر شکل گیری مخلوط، عملکرد و آلایندگی موتور مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، زاویه انژکتور نقشی اساس در شکل گیری مخلوط و توان خروجی موتور دارد. از سوی دیگر، در پاشش دو مرحله ای سوخت، اشتعال پذیری مخلوط نسبتاً لایه ای و رقیق با نسبت هم ارزی سوخت به هوای 1.15 حول شمع نسبت به سایر حالت های شبیه سازی بیشتر است.
کلیدواژه ها:
مخلوط همگن و لایه ای، مشخصه های پاشش سوخت، موتور پاشش مستقیم هدایت اسپری، تزریق چند مرحله ای.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است