مطالعه تجربی اثر فوم های متخلخل بر مشخصه های کلان فواره پرفشار سوخت دیزل
کد مقاله : 1124-IRE (R1)
نویسندگان:
ایمان سهرابی اصل *1، مفید گرجی بندپی2، ALireza Hajiali3، مصطفی میرسلیم4، سید محمد افقهی5
1دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3ایپکو-الگوبرداری
4عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5رئیس هیات مدیره انجمن علمی موتور ایران
چکیده مقاله:
در دهه اخیر ابتکار استفاده از محیط متخلخل در موتورهای دیزلی برای همگن کردن مخلوط در فرایند احتراق و کاهش سطح آلایندگی آن مطرح شده است. در این مقاله، ایده استفاده از محیط متخلخل فلزی در موتورهای احتراق داخلی مطرح می گردد و برهمکنش فوارة سوخت پرفشار دیزل با دو محیط متخلخل سرامیکی و فلزی مقایسه می شود. از روش عکس برداری شیلرین برای مطالعه خصوصیات کلان فواره مانند نفوذ و سطح تصویر شده فواره و همچنین مشاهده برهم کنش فوارة سوخت با محیط متخلخل بهره برده شده است. نتایج نشان می دهد که محیط متخلخل فلزی در مقایسه با نوع سرامیکی به دلیل تعداد کمتر روزنه های بسته، سبب پخش راحت تر و بیشتر سوخت در داخل محفظه می شود و میزان سوخت برگشتی (شاخص منفی در پخش سوخت) از محیط فلزی نسبت به محیط سرامیکی بسیار ناچیز است. از طرفی دیگر سطح فواره (شاخص مثبت در پخش سوخت و ایجاد مخلوط همگن) بعد از برهمکنش با محیط متخلخل فلزی نسبت به حالت محیط سرامیکی تا دو برابر افزایش می یابد.با افزایش چگالی روزنه محیط متخلخل، عبور سوخت از درون آن به سختی صورت می گیرد به طوری که در محیط سرامیکی به ویژه در فشارهای بالای محفظه، سوخت قادر به عبور از محیط متخلخل نمی باشد.
کلیدواژه ها:
محیط متخلخل فلزی، فواره سوخت دیزل، عکس برداری شیلرین، پردازش تصویر
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است