اثر جنس سرسیلندر روی ضریب انتقال حرارت جوشش جریانی
کد مقاله : 1123-IRE
نویسندگان:
آرش محمدی *، ازاد اکبریان1، محمد آزادی2، مصطفی ورمزیار2
1کارشناس ایران خودرو
2استادیار
چکیده مقاله:
با توجه به شرایط کارکرد سیستم خنک کاری موتور دما، فشار و سرعت مایع خنک کننده، جنس و زبری سطح بر میزان انتقال حرارت از بدنه به سیال خنک کاری اثر دارد. میزان انتقال حرارت به ضریب انتقال حرارت و اختلاف دمای سطح و سیال خنک کاری بستگی دارد. رفتار ضریب انتقال حرارت در زمان جوشش وابسته به شار حرارتی است و این ضریب در بازه جوشش نقطه ای افزایش و در مرحله جوشش لایه ای کاهش می یابد. در این تحقیق با استفاده از ستاپ آزمایشگاهی که برای بررسی جوشش جریانی ساخته شده، اثر جنس سطح روی شار حرارتی و ضریب انتقال حرارت جوشش در شرایط کاری موتور ملی بررسی شده است. این بررسی با استفاده از دو سیال پایه، آب مقطر و مخلوط آب مقطر و اتیلن گلیکول (50%-50%) و اندازه گیری دمای سطح صورت گرفته است. در این تحقیق در اثر Al و جنس سه سرسیلندر AS7 و AS9 وEF7 روی انتقال حرارت جوشش جریانی بررسی شده است. با توجه به اینکه جوشش جریانی در نزدیکی نقاط داغ راهگاه آب رخ می دهد که سرعت سیال در اطراف آن کم باشد، از این رو محدوده جریان بین دو سوپاپ دود در موتور ملی انتخاب شده است.
کلیدواژه ها:
جنس سرسیلندر، جوشش جریانی، ضریب انتقال حرارت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است