تحلیل حرارتی رادیاتور خودرو در حضور جریان هوای عبوری از رادیاتور
کد مقاله : 1121-IRE (R1)
نویسندگان:
علیرضا صحت *1، علی اصغر فروغی فر2
1دانشجو/ دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
2دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان.
چکیده مقاله:
موتورهای احتراق داخلی امروزه کاربردهای فراوانی دارند. در این سیستم، تولید توان با بازده بالا بستگی به عملکرد صحیح در تمام قسمت های آن دارد. انتقال حرات از موتور بایستی به صورت کنترل شده در دمای معینی به محیط انجام شود. به صورتی که دما نقاط مختلف موتور از مقدار مشخصی کمتر یا زیاد تر نشود.
با توجه به حساس بودن دمای نقاط مختلف موتورهای احتراق داخلی، اهمیت انتقال حرارت در این موتورها بسیار زیاد می باشد. به صورتی که اگر این انتقال حرارت در رادیاتور کم یا زیاد شود، دمای قسمت‌های مختلف موتور به شدت افزایش یا کاهش می یابد.
در این پژوهش سعی شده است، به روش دینامیک سیالات محاسباتی به تحلیل حرارتی رادیاتور خودرو در حضور جریان هوای عبوری پرداخته شود، که در مکان های مختلف از نظر دمای هوای ورودی به رادیاتور(روی دمای آب رادیاتور تاثیر گذار است) و در سرعت های مختلف خودرو(تاثیر در سرعت هوای ورودی) بررسی شده است، در مقالات بعدی سعی می شود که تمامی تحلیل ها با استفاده از نانو سیال هم انجام شود.
دینامیک سیالات محاسباتی از جمله روشهای جایگزین و مورد استفاده به جای آزمایشهای عملی است. اما در این روش وجود یک مدل مناسب برای یک تحلیل خوب ضروری است. زیرا به عنوان یک ابزار طراحی، مقدار قابل توجهی از زمان محاسبات به دلیل ساختارهای هندسی پیچیده مورد نیاز است، صرف می شوند. این مسئله زمانی اهمیت پیدا می کند که شما نیز دارید یک مدل کامل و سنگین از یک نمونه را تحلیل کنید.
کلیدواژه ها:
موتورهای احتراق داخلی، رادیاتور، تحلیل حرارتی، دینامیک سیالات محاسباتی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است