بررسی تأثیر ورود کامل مخلوط به هر سیکل با استفاده از فن پرش پاشش بر روی پارامترهای موتور تک سیلندر در حالت گازسوز
کد مقاله : 1120-IRE
نویسندگان:
ابراهیم عبدی اقدم *1، محمد یاهک2، مجید عطایی ترزنق2
1دانشگاه محقق اردبیلی
2دانشجو
چکیده مقاله:
سیستم سوخترسانی و کنترل اختلاط سوخت و هوا از چالشهای اساسی محققان موتورهای اشتعال جرقهای بوده است. مدیریت در کیفیت مخلوط و اقتصاد سوخت سبب تعویض سیستم‌های کاربراتوری به انژکتوری شده است. موقعیت آغاز پاشش سوخت روی عملکرد موتور نقش مهمی دارد. در این مقاله با ثابت در نظر گرفتن طول پاشش، آوانس جرقه و سرعت موتور، زاویه شروع پاشش تغییر داده شد و برای بررسی و مطالعه تأثیر زاویه شروع پاشش سوخت بر روی پارامترهای عملکردی موتور از جمله فشار مؤثر متوسط یک سری نتایج تجربی از موتور تک سیلندر پژوهشی اشتعال جرقهای در سرعت rpm 1800 موتور برای سوخت گاز طبیعی استخراج شد. در کار حاضر از یک موتور تک سیلندر پژوهشی با قابلیت تنظیم زمانبندی جرقه که به یک سیستم سوخترسانی پاشش راهگاهی با قابلیت تنظیم موقعیت آغاز پاشش و طول پاشش سوخت مجهز است، استفاده شد. موتور مورد استفاده در این پژوهش مدل 29C ساخت شرکت فریمن دیزل است که توسط شرکت گونت آلمان ارتقا داده شده و روی سکوی CT300 سوار شده است. برای ثبت دادههای خام از نرم افزار ADLOGEER استفاده شد و توسط کد نوشته شده به زبان فورترن دادههای مورد نیاز بدست آمد. در نهایت با توجه به فشار مؤثر متوسط بدست آمده در زوایای مختلف شروع پاشش سوخت نمودار7های مربوطه رسم شد.
کلیدواژه ها:
زمانبندی پاشش سوخت، گاز طبیعی، موتور اشتعال جرقهای
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است