بهبود عملکرد و آلایندگی موتور SI با استفاده از تغییر زمانبندی سوپاپ
کد مقاله : 1118-IRE (R1)
نویسندگان:
محسن بختیاری1، سعید روحانی2، آرش محمدی *، مهرداد نوری خاجوی3
1دانشجو
2کارشناس
3مدیر گروه خودرو
چکیده مقاله:
عملکرد موتور احتراق داخلی به پارامترهای زیادی وابسته است که یکی از این پارامترها زمانبندی سوپاپ هوا است که در افزایش توان، بازدهی و آلایندگی ها تاثیر گذار می باشد. کنترل آلاینده های خروجی از موتور در شرایطی که فشار متوسط اندیکاتوری، در یک محدوده وسیع از دور موتور و موقعیت دریچه گاز(بار موتور)، در شرایط بهینه خود قرار گیرد، از اهداف طراحان موتور می باشد. هدف از کار حاضر، بررسی اثر زمانبندی متغیر سوپاپ هوا بر روی توان، گشتاور، مصرف سوخت و مقدار آلاینده های خروجی از یک موتور SI است. ابتدا موتور با شرایط استاندارد مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج در حالت بار کامل بررسی شد. در مرحله بعد با استفاده از تغییر زاویه زمانبندی سوپاپ های هوا به روش آزمایشگاهی، عملکرد و آلاینده های خروجی موتور مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه نشان داد که با استفاده از مکانیزم زمان بندی متغیر سوپاپ هوا، توان و گشتاور خروجی در دورهای بیش از 4000 د.د.د به ترتیب به میزان 3 و 8/2 درصد افزایش داشته اند. همچنین در زمان بندی بهینه مصرف سوخت به میزان 8/4 درصد کاهش پیدا کرد.
کلیدواژه ها:
موتور اشتعال جرقه ای، زمان بندی متغیر سوپاپ
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است