بررسی دمای شعله آدیاباتیک در یک موتور احتراق تراکمی مخلوط همگن با سوخت اتانول
کد مقاله : 1117-IRE
نویسندگان:
بهرام بحری *1، محسن تیموری2، فربد جهاندیده2
1رییس مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و آلودگی
2دانشجو
چکیده مقاله:
افزایش راندمان حرارتی، کاهش مصرف سوخت و انتشار گازهای خروجی موتور برای بهبود و توسعه موتورهای احتراق داخلی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. موتور احتراق با دمای پایین از جمله موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن دارای تولید اکسید نیتروژن و ذرات معلق کمتر می باشد. در این مقاله پارامترهای احتراقی و آلودگی سوخت اتانول در یک موتور احتراق مخلوط همگن به طور کامل بررسی شده است. در این مقاله یک موتور دیزل تک-سیلندر، هوا-خنک، پاشش مستقیم، چهار-زمانه یانمار به موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سوخت اتانول تبدیل شده است و با استفاده از 30 نقطه عملکردی در دور موتور 1350 دور بر دقیقه ارتباط تغییرات پارامترهای عملکردی، احتراقی و آلودگی یک موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با دمای شعله آدیاباتیک مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات در پارامترهای احتراق مانند شروع احتراق، مدت احتراق و فشار بیشینه سیلندر با تغییرات دمای شعله آدیاباتیک تغییر می کند و ارتباط معنی داری بین آنها وجود دارد. همچنین در دمای شعله آدیاباتیک کمتر باشد هیدروکربن نسوخته ای بیشتری تولید می شود و در صورت ریتارد شدن احتراق میزان دمای شعله آدیاباتیک کاهش می یابد. همچنین هر چه دمای شعله آدیاباتیک کمتر شود دمای خروجی اگزوز هم به همان نسبت کم می شود و دمای اگزوز به ندرت از260 درجه سانتی گراد بالاتر می رود.
کلیدواژه ها:
موتور های احتراقی دما پایین، موتور احتراق تراکمی مخلوط همگن ، اتانول، دمای شعله آدیاباتیک
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است