بررسی صدای احتراق در یک موتور احتراق تراکمی مخلوط همگن با سوخت اتانول
کد مقاله : 1116-IRE (R1)
نویسندگان:
بهرام بحری *1، فربد جهاندیده2، محسن تیموری2
1رییس مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و آلودگی
2دانشجو
چکیده مقاله:
موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سوخت اتانول یک روش نویدبخش برای افزایش بازده، کاهش آلودگی های اکسید نیتروژن و ذرات معلق می باشد ولی تولید انبوه این دسته از موتورها همچنان با مشکلاتی نظیر افزایش تولید مونوکسید کربن، هیدرو کربن نسوخته و تولید صدای احتراق در بارهای بالا روبروست. در این مقاله یک موتور دیزل تک-سیلندر، هوا-خنک، پاشش مستقیم، چهار-زمانه یانمار به موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سوخت اتانول تبدیل شده است و با استفاده از 38 نقطه عملکردی در دور موتور 1550 دور بر دقیقه ارتباط تغییرات پارامترهای عملکردی، احتراقی و آلودگی یک موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سطح صدای احتراق مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات در پارامترهای احتراق مانند شروع احتراق و مدت احتراق به طور معنی داری با سطح صدای احتراق ارتباط دارد. فرایند افزایش فشار بیشینه، تغییرات نرخ افزایش فشار بیشینه و شدت صدای احتراق تاثیر فراوانی در تغییرات سطح صدای احتراق تولیدی در موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سوخت اتانول دارد.
کلیدواژه ها:
موتور احتراق تراکمی مخلوط همگن، اتانول، سطح صدای احتراق، آلودگی صوتی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است