بررسی سامانۀ پرخوران دوطبقه با هدف جبران گشتاور دور کند
کد مقاله : 1115-IRE
نویسندگان:
هادی نظری کیان *1، ابوالفضل محمدابراهیم2، مصطفی میرسلیم3
1دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2استادیار
3عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده مقاله:
پرخورانی در موتورهای احتراق داخلی بسیار مورد توجه است. مزیت اصلی پرخورانی ایجاد توان بیشتر در حجم ثابت موتور است که همین امر پرخورانی را برای کوچک سازی موتورها مناسب می سازد. سامانۀ پرخوران حرارتی با مشکل عمده تأخیر و کمبود گشتاور دور کند مواجه است. برای رفع این مشکلات سامانه های پرخورانی جدیدی پیشنهاد می شوند که یکی از آنها سامانۀ پرخوران دوطبقه است. در سامانۀ پرخوران دوطبقه دو پرخوران حرارتی به صورت ردیفی بهم متصل اند و پرخورانی در دو مرحله انجام می شود. در این تحقیق سامانۀ پرخوران معمولی و پرخوران دوطبقه شبیه سازی و با هم مقایسه شدند. نتایج نشان می دهد که فشار پرخورانی موتور در پرخوران دوطبقه در همۀ دورها افزایش می یابد، یعنی خروجی موتور نسبت به پرخوران معمولی بیشتر است و همین طور افزایش گشتاور در دور کند، زیاد است. همچنین در این سامانۀ پرخورانی مصرف سوخت خودرویی کاهش می یابد. این نوع پرخورانی در کنار داشتن مزیت های خود باعث افزایش پس فشار در مسیر دود می شود و همین طور پیچیدگی هایی به مجموعۀ پرخوران و موتور اضافه می کند و پایش آن تلاش جدی می طلبد.
کلیدواژه ها:
پرخورانی، پرخوران دوطبقه، گشتاور دور کند
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است