مطالعه پارامتری عوامل مؤثر بر توان خروجی و پایداری موتور استرلینگ پیستون آزاد
کد مقاله : 1113-IRE (R1)
نویسندگان:
میثم الیاسی1، وحید فخاری *2، پدرام صفرپور2
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی
2عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
در این مقاله، مطالعه پارامتری عوامل مؤثر بر توان خروجی و پایداری یک نمونه موتور استرلینگ پیستون آزاد RE 1000 با سیال کاری هلیوم مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور، ابتدا با در نظر گرفتن فرضیات اشمیت، معادلات دینامیکی و ترمودینامیکی حاکم بر سیستم در حضور افت فشار در محفظه گرم‌کن، خنک‌کن و بازیاب حرارتی استخراج شده است. معادلات حاصل به کمک نرم افزار متلب حل گردیده و نتایج شبیه سازی ارائه شده است. به منظور اعتبار سنجی مدل در نظر گرفته شده، نتایج حاصل از شبیه‌‌ سازی با نتایج آزمایشگاهی ارائه شده توسط یکی از مراجع معتبر علمی مقایسه می گردند. افزایش توان خروجی موتور استرلینگ پیستون آزاد با حفظ پایداری آن، حائز اهمیت است. بنابراین، در ادامه، اثر تغییرات جرم پیستون‌های جابجاگر و قدرت، دمای منبع گرم و دمای منبع سرد بر توان خروجی و پایداری موتور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهند که تغییرات جرم پیستون جابجاگر و دمای منابع گرم و سرد تاثیر بیشتری بر تغییر توان خروجی دارند. همچنین، پایداری سیستم بیشتر تحت تأثیر تغییرات جرم پیستون قدرت و دمای منابع گرم و سرد است.
کلیدواژه ها:
موتور استرلینگ پیستون آزاد، مطالعه پارامتری، توان خروجی، پایداری.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است