بررسی تجربی و شبیه سازی عملکرد فیلتر ذرات دیزل و کاتالیست DOC در کاهش آلاینده های موتور دیزل EFD
کد مقاله : 1112-IRE (R1)
نویسندگان:
بهزاد عبدزاده1، غلامحسن نجفی *2، برات قبادیان
11دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
2دانشیار
چکیده مقاله:
یکی از راه‌های موثر برای جلوگیری از ورود آلاینده های موتور دیزل به هوا استفاده از کاتالیست ها و فیلتر ذرات دیزل می باشد. آزمایشی برای بررسی عملکرد فیلتر ذرات دیزل که همراه آن یک کاتالیست DOC قرار داشت، در چرخه استاندارد رانندگی اروپا (NEDC) انجام شد که در این آزمایش از 14 نقطه پر کار موتور دیزل EFDبر اساس دور موتور و گشتاور آن برای تحت پوشش قرار دادن چرخه استاندارد رانندگی (NEDC) استفاده شد. همچنین یک شبیه سازی در نرم افزار AVL FIRE 2014 برای فیلتر ذرات دیزل انجام شد. آزمایش ها یک بار برای این 14 نقطه بر روی موتور دیزل بدون فیلتر ذرات دیزل انجام شد تا گازهای خروجی آن مشخص شود و سپس در مرحله دوم آزمایش، با قرار دادن فیلتر ذرات دیزل روی موتور، چرخه کامل NEDC توسط موتور طی شد و مقادیر آلاینده های خروجی از فیلتر ذرات دیزل و کاتالیست DOC همراه آن تعیین شد. با تحلیل نتایج تجربی، بازده فیلتر ذرات دیزل 994/99 % و همچنین بازده آن برای آلاینده های CO و HC به ترتیب 903/99% و 738/99% محاسبه شد. شبیه سازی نیز در نرم AVL FIRE 2014 نیز انجام شد که نتایج آن در توافق خوبی با نتایج تجربی قرار داشت.
کلیدواژه ها:
موتور دیزل، آلاینده ها، فیلتر ذرات دیزل، دوده و ذرات معلق، مبدل کاتالیست DOC
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است