توسعه راهبرد احتراقی نیمه پیش آمیخته اشتعال تراکمی در یک موتور دیزل دور تند
کد مقاله : 1109-IRE (R2)
نویسندگان:
سعید عبدالملکی *، فتح اله امی1، مصطفی میرسلیم2
1دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
2عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده مقاله:
در سال های اخیر استانداردهای آلایندگی خودرو روز به روز سخت گیرانه تر شده اند. راهبردهای جدید احتراقی با کاهش آلاینده های خام خروجی از موتور ها،یکی از راه هایی است که دست یابی به سطح آلایندگی مجاز را اندکی هموار تر می نماید و هزینه های سامانه های پس تصفیه را کمینه می کند.
احتراق نیمه پیش آمیخته اشتعال تراکمی نیز یکی از راهبرد های احتراقی جدید در موتورهای دیزل است که قسمتی از هوا و سوخت پیش مخلوط شده و در فاز احتراقی پیش مخلوط می سوزند و سبب کاهش آلاینده های اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق دیزلی می شود. در تحقیق حاضر، امکان دست یابی به این راهبرد احتراقی در یک موتور دیزل سواری دور تند که مجهز به سامانه سوخت رسانی فشار بالا، هندسه متغیر پرخوران و سامانه بازگردانی گازهای خروجی بوده است با یک سوخت نفت گاز معمولی مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفته است. اثرات عوامل مختلف از جمله زمان بندی شروع پاشش ،فشار مسیر سوخت رسانی و نرخ گازهای برگستی برای دست یابی به راهبرد احتراقی نیمه پیش آمیخته اشتعال تراکمی بررسی شده است و میزان آلاینده های خروجی از موتور،فشار داخل استوانه و نرخ آزاد سازی گرما ارزیابی شده است.
کلیدواژه ها:
اشتعال تراکمی دور تند، احتراق نیمه پیش آمیخته اشتعال تراکمی، بازگردش گازهای خروجی، سوخت رسانی پرفشار
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است