تأثیر زاویه شروع پاشش سوخت بر روی پارامترهای عملکردی موتور اشتعال جرقهای در حالت بنزینسوز
کد مقاله : 1108-IRE
نویسندگان:
ابراهیم عبدی اقدم *1، محمد یاهک2، مجید عطایی ترزنق2
1دانشگاه محقق اردبیلی
2دانشجو
چکیده مقاله:
در این مقاله برای بررسی و مطالعه تأثیر زاویه شروع پاشش سوخت بر روی پارامتر‌های عملکردی موتور از جمله فشار مؤثر متوسط یک سری نتایج تجربی از موتور تک سیلندر پژوهشی اشتعال جرقه‌ای در سرعت 1800rpm موتور براس سوخت بنزین استخراج شد. یکی از پارامتر‌های مؤثر بر عملکرد موتور‌های انژکتوری و میزان آلاینده‌های خروجی از آن‌ها، تعیین مکانیسم زمانی پاشش و زمان مناسب برای پاشش در هر کدام از مکانیسم‌ها می‌باشد. زمان پاشش سوخت بطور مستقیم بر چگونگی تبخیر سوخت، اختلاط هوا و سوخت، میزان تشکیل فیلم مایع در پورت و میزان سوخت وارد شده به سیلندر تأثیر گذاشته است. موتور مورد استفاده در این پژوهش مدل 29C ساخت شرکت فریمن دیزل است که توسط شرکت گونت آلمان ارتقا داده شده و روی سکوی CT300 سوار شده است. برای ثبت داده‌های خام از نرم افزار AD LOGEER استفاده شد و توسط کد نوشته شده به زبان فورترن داده‌های مورد نیاز بدست آمد. در نهایت با توجه به فشار مؤثر متوسط بدست آمده در زوایای مختلف شروع پاشش سوخت نمودار‌های مربوطه رسم شد.
کلیدواژه ها:
زمان‌بندی پاشش سوخت، بنزین، موتور اشتعال جرقه‌ای
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است