تحلیل خرابی ترک چندراهه خروجی موتور پرخوران دارای نواقص ساختاری تحت بارگذاری حرارتی بر اساس ضریب شدت تنش بحرانی با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود
کد مقاله : 1104-IRE
نویسندگان:
محمد امین صالح نژاد *1، آرش محمدی2، مهدی رضایی3، حیدر َآهنگری4
1کارشناس آزمون های مکانیکی موتور
2دانشگاه تربت دبیر شهید رجایی
3کارشناس آزمون‌های مکانیکی شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایرانخودرو
4کارشناس محاسبات مهندسی شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایرانخودرو
چکیده مقاله:
ترک یکی از مکانیزم های اصلی خرابی قطعات موتوری مثل چندراهه خروجی می باشد. با توجه به اینکه چندراهه خروجی، تحت بارگزاری حرارتی-مکانیکی شدید متناوب قرار دارد، لذا نواقص ساختاری کوچک می تواند آغاز کننده ایجاد ترک و رشد آن باشد. طبق معیار خرابی مکانیک شکست، ضریب شدت شکست یا چقرمگی شکست تعیین کننده مقاومت ماده در برابر رشد ترک و خرابی است. با توجه به نوع بارگذاری، تنش های داخل صفحه و خارج صفحه، از سه مود مختلف ضریب شدت شکست KI، KII، KIII برای سنجش استحکام ماده دارای ترک استفاده می شود. هر چه طول ترک بیشتر باشد، ضریب شدت شکست کمتر می شود یعنی اینکه مقاومت ماده در برابر ترک خوردگی کمتر است. وقتی نیروی مقاوم در برابر رشد ترک از نیروی کششی اعمال شده بیشتر باشد، ترک رشد نخواهد کرد. بنابراین انتخاب نوع ماده اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق، با استفاده از تحلیل اجزای محدود و مدل‌سازی ترک روی ناحیه‌ای از چندراهه خروجی که بیشترین تنش نرمال وجود دارد، رشد و یا عدم رشد ترک را بررسی خواهیم کرد.
کلیدواژه ها:
تحلیل خرابی ترک، چندراهه خروجی، ضریب شدت شکست، روش اجزای محدود
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است