ارائه یک مدل کامل انتقال حرارت موتور خودرو به منظور کاهش مدت زمان گرم شدن با استفاده از خنک کاری هوشمند
کد مقاله : 1102-IRE
نویسندگان:
سامان سمیع زاده *1، محمدحسن شجاعی فرد2، علی قاسمیان مقدم2، روزبه خداوردیان3
1Saman
2دانشگاه علم و صنعت ایران
3دانشگاه صنعتی شریف
چکیده مقاله:
یکی از موضوعاتی که در زمینه کاهش آلودگی و بهینه سازی مصرف سوخت در موتورهای احتراق داخلی همواره مورد توجه پژوهشگران خودرو می باشد دوره گذرای گرم شدن موتور است. در این پژوهش سعی شده مدلی محاسباتی توسعه داده شود که به وسیله ی آن رفتار حرارتی یک موتور احتراق داخلی چهارسیلندر طی گرم شدن از حالت سرد ، و سرد شدن از حالت پایا پس از خاموش شدن موتور بدست آید. بدین منظور، از مدل ظرفیت فشرده استفاده شده که طی آن کل موتور به شکل گره هایی شبیه سازی می شود و سپس این گره ها، با توجه به ضرایب انتقال حرارت که بین هرکدام از آنها برقرار است، با مقاومت هایی به هم متصل شده و با اعمال شرایط مرزی و اولیه، دما در طی زمان بدست می آید. با توجه به الگوی حرارتی بدست آمده برای موتور، نشان داده می‌شود که هوشمندسازی خنک‌کاری موتور می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب جهت کاهش زمان گرم شدن مطرح گردد. همچنین در این مطالعه الگوی سرد شدن موتور جهت استفاده بهتر از قابلیتهای خنک‌کاری هوشمند ارائه می‌گردد.
کلیدواژه ها:
روش ظرفیت فشرده، گرم شدن موتور، خنک کاری هوشمند، سرد شدن موتور
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است