مدل‌سازی عددی رفتار دینامیکی جریان داخل یک منی‌فولد اگزاست و آنالیز پارامترهای اندرکنش سیال و پوسته
کد مقاله : 1098-IRE
نویسندگان:
مهدی فرزانه *1، محمد جواد جعفری2
1نداجا
2سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی
چکیده مقاله:
امروزه با نگرش به طراحی و کاربرد فراوان قطعات مورد نیاز موتورها در صنایع خودرو سازی توسط مهندسان داخلی و بومی سازی این صنعت در خصوص طراحی، تحلیل و تولید قطعات، بایستی در فرآیندهای اولیه طراحی و ساخت، کلیه متعلقات موتورها ازجمله راهگاه خروجی گاز و ورودی هوا و پارامترهای موثر بر آنها در دستور کار قرار گرفته تا در آینده دچار صدمات جبران ناپذیری از قبیل خوردگی، تنش و کرنش، خستگی و استمرار آنها که منجر به تسلیم قطعه و شکست شده نگردیم. از آنجا که آنالیز و شناخت روابط حاکم در موارد مطروحه با استفاده از نرم افزارهای فراوان انجام می گردد بنابراین می توان از صرف هزینه های عمده نظیر کارهای تجربی و آزمایشگاهی جلوگیری کرده و در زمانبندی روند ساخت قطعات گام های اساسی را برداشت. در این مقاله ابتدا هندسه یک راهگاه خروج دود، تحت شرایط اولیه مشخص با اعمال بارگذاری ها در محیط نرم افزاری مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت. سپس کلیه پارامترهای فیزیکی موثر بر روی آن استخراج و به صورت کانتورهای سرعت، فشار و جریان مشاهده و رفتار دینامیکی بدنه آن نیز شبیه‌سازی شده که در انتها به‌کمک نتایج به دست آمده مطابقت مناسبی حاصل گردید. جهت مدل سازی عددی از نرم افزار قدرتمند استار سی سی ام استفاده نموده و روند تحلیل رفتار دینامیکی جریان در راهگاه خروجی موتور به روش حجم حدود شبیه سازی شده است.
کلیدواژه ها:
مدل سازی عددی، راهگاه خروجی گاز ، موتور، فشار و دما، استار سی سی ام
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است