تحلیل اجزای محدود چندراهه خروجی شامل میدان تنش یک موتور بنزینی پرخوران بر اساس خواص مکانیکی وابسته به دما
کد مقاله : 1097-IRE (R1)
نویسندگان:
محمد امین صالح نژاد *1، آرش محمدی2، جعفر هاشمی داریان، حیدر َآهنگری3
1کارشناس آزمون های مکانیکی موتور
2دانشگاه تربت دبیر شهید رجایی
3کارشناس محاسبات مهندسی شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایرانخودرو
چکیده مقاله:
از جمله مودهای اصلی خرابی چندراهه‌های خروجی، تغییر شکل کلی و جزئی چندراهه خروجی می‌باشد. چندراهه خروجی تحت بارهای شدید مکانیکی و حرارتی قرار دارد، لذا بررسی اثر این بارگذاری روی تغییر شکل آن از طریق تحلیل اجزای محدود، ضروری است. تمایل به دست‌یابی گشتاور و توان بیشتر با حجم موتور کمتر، سبب شده است تا محدوده دمای کاری چندراهه خروجی افزایش یابد. لذا با توجه به اهمیت آب‌بندی سطح ما بین چندراهه خروجی و بستار ، این مورد که تختی سطح چندراهه در محل اتصال به بستار در محدوده مناسب (حدود 5 میکرون) باشد، بسیار مهم است و بعد از کارکرد دراز مدت نیز نباید دچار تغییر شود. تغییر شکل چندراهه خروجی سبب از بین رفتن درجه تختی مناسب خواهد شد و اثر آن با نشت گازهای خروجی و ایجاد صدا پیدا می‌شود و عملکرد موتور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق، آزمون دمایابی با استفاده از کاشت حسگرهای سطحی روی چندراهه خروجی انجام گردید. آزمون دمایابی جهت تعیین محدوده و بیشینه دمای کاری چندراهه انجام می-شود. سپس با استفاده از تحلیل اجزای محدود و تعریف محدوده‌ها و شرایط مرزی حرارتی و مکانیکی مساله در نرم افزار، میادین تنش تعیین می-شوند.
کلیدواژه ها:
تحلیل اجزای محدود، دمایابی، چندراهه خروجی، خواص مکانیکی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است